Belső rendszabályzat

REGULAMENTUL INTERN

al Școlii Gimnaziale „Dacia” Târgu Mureș

Anul școlar 2015-2016

Acest Regulament conține cerințele școlii față de elevi. Sarcina școlii este educarea tinerei generații, însușirea bazelor științei, sporirea continuă a cunoștințelor, formarea deprinderilor de muncă intelectuală și fizică la elevi, educarea lor în sprijinul moralei cetățenești.

CAPITOLUL I

Secțiunea 1 – Dobândirea calității de elev

Art.1. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învățământ și participă la activitățile organizate de aceasta, are calitatea de elev.

Art.2. În învățământul primar și ciclul gimnazial calitatea de elev se dobândește în urma solicitării scrise adresată de părinți sau tutori legali, către unitatea de învățământ.

Art. 3. Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu.

Art. 4. Elevii repetenți/ retrași se pot reînmatricula, la cerere, la același nivel, ciclu de învățământ, la învățământul de zi, în următorii 2 ani consecutiv, redobândind calitatea de elev. Înscrierea acestora la alte forme de invățământ se poate face și după mai mult de 2 ani.

Secțiunea a 2–a – Exercitarea calității de elev

Art. 5. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ.

Art.6. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

Art.7.Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor,bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

Art.8.Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • adeverinţă eliberată de medicul Cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de Cabinetul şcolar
 • adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat de Cabinetul şcolar.
 • Cererea scrisă a părintelui/tutorelului legal al elevului, aprobată de directorul școlii, dar nu mai mult de 3 zile/ semestru.
 • Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, in ziua prezentării actelor justificative
 • În cazul elevilor minori părintele/ tutorele legal are obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.
 • Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor, vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar. Nerespectarea termenului prevăzut, atrage declararea absenţelor ca nemotivate.

Secţiunea a 3 a - Drepturile elevilor

Art.9. Elevii se bucură de toate drepturile constituţionale şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.

Art. 10. Nici o activitate organizată în şcoală nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor

Art.11.  Elevul sau reprezentantul său legal are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva, justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. In situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau reprezentantul său legal se pot adresa directorului şcolii, care, pentru soluţionarea contestaţiei,va desemna profesor de specialitate care nu predă la clasa respectivă.

Art.12. Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.

Art. 13.Elevii pot beneficia de burse sau alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material pe elevii care obţin performanţe foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.

Art.14. În timpul şcolarizării elevii beneficiază de asistenţă psihopedagocică şi medicală gratuite. De asemenea ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, muzee, manifestări cultural – sportive, la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.

Art.15.Elevii din învăţământul de stat au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, sau pentru atitudine civică exemplară.

Art.16. Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare.

Art.17. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă în condiţiile Legii învăţământului

Art. 18.Elevii au dreptul să opteze pentai tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competeţelor lor. Pentru elevii minori acest drept se exercită de către părinţii / tutorii legali ai copiilor.

Art. 19 In fiecare şcoală se constituie Consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă. Consiliul elevilor funcţionează pe baza unui Regulament propriu, care este anexă a Regulamentului intern

Art.20. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de şcoală, precum şi la cele care se desfăşoară în Palatele şi Ia cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement. în taberele şcolare, în cluburile şi asociaţiile sportive, cu respectarea regulamentelor de funcţionare ale acestora.

Art.21. Elevilor din învăţmântul preuniversitar de stat le este garantată libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul şcolii.

Dreptul la reuniune se exercită în afara oraailui zilnic, iar activităţile pot fi suţinute în şcoală, la cererea grupului de iniţiativă, cu aprobarea directorului.Aprobarea va fi condiţionată de garanţii scrise privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi a bunurilor.

Art.22. In unităţile de învăţământ libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare este garantată.

În cazul în care aceste reviste conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile Regulamentului intern, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.

Art. 23.  (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fără disciplina religie.

(2) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.

(3) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) li se vor asigura activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administraţie.

Secţiunea a 4-a - Îndatoririle elevilor

Art.24. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

Art.25. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o tinută decentă atât în şcoală cât şi în afara ei.

Art.26. Elevii trebuie să cunoască şi respecte:

 • legile statului
 • Regulamentul şcolar şi Regulamentul intern
 • regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii
 • normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor
 • normele de protecţie civilă
 • normele de protecţie a mediului

Art.27.Este interzis elevilor:

 • să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.
 • să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii
 • să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţămînt materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.
 • să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor să blocheze căile de acces în şcoală
 • să deţină şi să consume în perimetrul şcolii şi afara acestuia droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să patrticipe la jocuri de noroc.
 • să introducă în perimetail şcolii orice tipuri de arme sau alte instrumente precum muniţie, petarde, pocnitori etc.care pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii.
 • să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, ale examenelor şi al concursurilor
 • să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii.
 • să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare.
 • să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţade colegi şi faţă de personalul şcolii.

Art. 28. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informarea în legătură cu situaţia şcolară.

Art. 29. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar.

Secţiunea a 5-a Recompensarea elevilor

Art.30. - Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi S; disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

-evidenţiere în faţa colegilor clasei

-evidenţiere de către director în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral

-comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor cu menţinerea faptelor deosebite pmtru care elevul este menţionat

-burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat sau de sponsori, -premii, diplome, medalii

-recomandare pentru trimiterea cu prioritate, în excursii, tabere - Premiul de Onoare al şcolii

Art.31. - Acordarea premiilor elevilor la afarşitul anului şcolar se face la nivelul şcolii Ia propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.

Se pot acorda premii elevilor care:

a)  au obţinut primele 3 medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9,00; pentru următoarele 3 medii se pot acorda menţiuni.

b)  S-au distins la una sau mai multe discipline de studiu

c)  Au obţinut performanţe la coincursuri.festivaluri,expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare, la nivel local, judeţean,naţional.

d)  S-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică

e)  Au avut la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

Art.32.- Şcoala şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea Consiliului părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.

Secţiunea a 6-a -Sancţiunile aplicate elevilor

Art.33. - Elevii care săvârşesc fapte prin care încalcă dispoziţiile legale în vigoare, regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Art.34. – Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

 • Observația individuală
 • Avertismentul
 • Mustrare scrisă
 • Retragerea temporară sau definitivă a bursei
 • Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile
 • Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală -Mutarea disciplinară la o altă şcoală.
 • Preavizul de exmatriculare; 
 • Exmatricularea. 

Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major.

Art. 35. Observaţia constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.

Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte.

Art.36.  Avertismentul în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în atenţionarea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă că înţeles fapta comisă, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.

 • Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte.

Art. 37.Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii.

 • Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
 • Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-a verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată.
 • Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.
 • Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii.
 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul primar.

Art. 38. Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

Art. 39. Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în sala de lectură, în biblioteca şcolii etc. Activitatea pe care o desfăşoară elevul este stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei şi se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Sancţiunea este însoţită de obligaţia desfăşurării de activităţi în folosul comunităţii şcolare. Activităţile desfăşurate trebuie să fie adecvate vârstei şi să nu pună în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevului sancţionat.

 • Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.
 • Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, precum şi în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului.
 • Această sancţiune nu se aplică elevilor de la învăţământul primar.
 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

Art. 40. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către consiliul profesoral şi se aplică prin înmânarea, în scris şi sub semnătură, a sancţiunii, de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

 • Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ la care finalizează cursurile semestrului din anul şcolar respectiv.
 • Sancţiunea nu se aplică în învăţământul primar.

Art. 41. Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director şi se înmânează şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

 • Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu.
 • Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

Art. 42. Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.

Exmatricularea poate fi:

   a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;

   b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;

   c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.

Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu.

Art. 43. Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o unitate de învăţământ din reţeaua Ministerul Educaţiei Naţionale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentelor specifice din unităţile de învăţământ din care au fost exmatriculaţi.

Art. 44. Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul Regulament sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ .

 • Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
 • Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.
 • Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
 • Sancţiunea se comunică, de către directorul unităţii de învăţământ, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

Art. 45. Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

 • Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
 • Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
 • Sancţiunea se comunică de către director, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

Art. 46. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

 • Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educatiei naţionale, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale, propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu actele sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.
 • Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul matricol.
 • Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

Art. 47. Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre sancţiunile menţionate la articolele 36-38 se poate anula dacă elevul sancţionat dovedeşte un comportament ireproşabil, până la încheierea semestrului/anului şcolar.

 • Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare, se aprobă de autoritatea care a aplicat sancţiunea.

Art. 48. Pentru elevii din învăţământul secundar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct.

 • Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic.

Art. 49. Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

 • În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/claselor.
 • În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu şi tipului de manual. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective.

Art. 50. Contestarea sancţiunilor prevăzute la Art. 32, cu excepţia exmatriculării din toate unităţile de învăţământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susţinător legal/elevul major, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii           

 • Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de soluţionare a contestaţiei este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.
 • Contestaţia prevăzută la alineatul anterior reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.51. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele de mai sus dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/ anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare se poate anula.

Art.52. Pentru elevii, la fiecare 10 absente nemotivate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10%, absenţe nemotivate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte o notă.

Art.53.Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

In cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială revine întregii clase.

Capitolul 2
Personalul didactic

Art. 54. -   Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 55. -   Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii.

Art. 56. -   (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.
Art. 57. -   Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

Art. 58. -   În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puţine ore de curs. Numărul şi atribuţiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ.

Art. 59. -   Personalul didactic raspunde disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 60. -   Personalul nedidactic raspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Capitolul 3
Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ

Consiliul clasei

Art. 61. -   (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective.

   (2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.

   (3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.

Art. 62. -   Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective:

   (a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările părinţilor;

   (b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;

   (c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;

   (d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;

   (e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare înalte.

Art. 63. -   Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

   (a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;

   (b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

   (c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 şi respectiv mai mici decât 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar sau a calificativelor "suficient" şi "insuficient", pentru învăţământul primar;

   (d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

   (e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

   (f) propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare; Art. 64. -   (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.

   (2) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale.

   (3) Mediile la purtare mai mici decât 7,00, respectiv mai mici decât 8,00, în cazul unităţilor de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral.

Art. 65. -   Documentele consiliului clasei sunt:

   a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;

   b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;

   c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

Capitolul 4
Comisiile din unităţile de învăţământ

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar

Art. 66. -   La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ.

Art. 67. -   (1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar respectă reglementările naţionale în vigoare.

   (2) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ, după discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administraţie.

Art. 68. -   Unitatea de învăţământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, elaborează şi adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar.

Art. 69. -   În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, asigurarea unui mediu securizat în unităţile de învăţământ se realizează de către administraţia publică locală, instituţii specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele şcolare şi respectiv unităţile de învăţământ.

Art. 70. -   Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ. În acest sens, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar:

   a) are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii poliţiei şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ;

   b) elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor/elevilor din unitatea de învăţământ respectivă;

   c) propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ.

Art. 71. -   În fiecare unitate de învăţământ, se stabilesc condiţiile de acces în şcoală personalului unităţii, preşcolarilor/elevilor şi al vizitatorilor, acestea fiind incluse în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

Art. 72. -   (1) În urma consultarii Consiliului reprezentativ al parintilor si a Consiliului reprezentativ al elevilor, Consiliul profesoral din fiecare unitate de învatamânt stabileste pentru elevi cel putin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniforma, esarfa sau altele asemenea, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (2) Semnele distinctive prevazute la alin. (1) vor fi comunicate Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratului de politie judetean si Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori inspectoratului de jandarmi judetean.

Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii

   Art. 73. -   (1) La nivelul unităţilor de învăţământ se constituie, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii consiliului de administraţie, Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii.

   (2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi combaterea discriminării din România. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.

   (3) La nivelul unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi secundar inferior, Comisia este formată din 3 membri: două cadre didactice şi un reprezentant al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. La nivelul învăţământului secundar superior şi terţiar nonuniversitar comisia este formată din 5 membri: trei cadre didactice, un reprezentant al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi un reprezentant al elevilor. La şedinţele de lucru ale comisiei sunt invitaţi să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului.

   (4) Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii sunt următoarele:

   a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ;

   b) colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii;

   c) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;

   d) elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de învăţământ, în acest sens, şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă;

   e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, după caz;

   f) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive;

   g) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;

   h) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;

   i) elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;

   j) elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ;

   (5) Inspectoratele şcolare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din cadrul unităţilor de învăţământ

Capitolul 5

Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

Art. 74. -   Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al antepreşcolarului/ preşcolarului/ elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ unde va studia copilul/elevul.

Art. 75. -   (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.

   (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii numai referitor la situaţia propriului copil.

Art. 76. -   (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ dacă:

   a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ;

   b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;

   c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;

   d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte.

   (2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).

Art. 77. -   (1) Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.

   (2) Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.

Art. 78. -   (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu salariatul unităţii de învăţământ implicat cu educatorul-puericultor/ educatoarea/ învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar /profesorul diriginte, cu directorul unităţii de învăţământ. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ.

   (2) În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la inspectoratul şcolar.

   (3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Capitolul 6
Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

Art. 79. -   (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

   (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.

   (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

   (4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ.

   (5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului-puericultor/ educatoarei/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.

   (6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.

   (7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.

Art.80. -   Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.

Art. 81. -   Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor.

 Anexă la R.O.I.

DISCIPLINA LA ELEVI

Este interzis:

 1. Să vină la şcoală mai repede decât cu sfert de oră
 2. Să părăsească curtea şcolii în pauze
 3. Să rămână în clasă în pauză
 4. Să alerge pe coridoare
 5. Să arunce hârtii sau resturi pe jos
 6. Să deterioreze baza materială(mobilier, materialul didactic, instalaţii din sălile de clasă, laboratoare, cabinete, grupuri sanitare)
 7. Să adreseze cuvinte urâte colegilor, profesorilor, personalului şcolii.
 8. Să intre în şcoală fără rând la ciclul primar
 9. Să mănânce seminţe la şcoală
 10. Să blocheze căile de acces în şcoală
 11. Să se bată (cu zăpada sau să aducă în şcoală)
 12. Să intre în sala profesorală
 13. Să inscripţioneze băncile, pereţii.
 14. Să aibă o ţinută indecentă
 15. Să intre în curtea şcolii cu biciclete sau câini
 16. Să arunce cu petarde
 17. Să cheme în şcoală prietenii de la alte şcoli
 18. Să introducă şi să consume băuturi alcoolice sau droguri în incinta şcolii
 19. Să introducă şi să folosească sprayuri cu gaze lacrimogene, sau obiecte care pot provoca vătămături corporale
 20. Să fure
 21. Să aducă prejudicii grave imaginii şcolii şi statutului de elev în locuri publice sau activităţi extraşcolare(excursii, vizite).
 22. Să se joace cu mingea în sala de clasă, pe coridoare, sau în pauze în curtea școlii.
 23. Să utilizeze în timpul programului școlar telefoanele mobile, sau alte aparate audio și video fără acceptul cadrului didactic sau al direcțiunii școlii.

DIRECTOR

Prof. Evi Saveta